2441. ἱματισμός (himatismos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2441. ἱματισμός (himatismos) — 6 Occurrences

Matthew 27:35 Noun-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον
KJV: upon my vesture did they cast lots.
INT: for the clothing of me they cast

Luke 7:25 N-DMS
GRK: οἱ ἐν ἱματισμῷ ἐνδόξῳ καὶ
NAS: who are splendidly clothed and live
KJV: gorgeously apparelled, and
INT: they who in clothing splendid and

Luke 9:29 N-NMS
GRK: καὶ ὁ ἱματισμὸς αὐτοῦ λευκὸς
NAS: different, and His clothing [became] white
KJV: his raiment [was] white
INT: and the clothing of him white

John 19:24 N-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον
NAS: AMONG THEM, AND FOR MY CLOTHING THEY CAST
KJV: for my vesture they did cast lots.
INT: for the clothing of me they cast

Acts 20:33 N-GMS
GRK: χρυσίου ἢ ἱματισμοῦ οὐδενὸς ἐπεθύμησα
NAS: gold or clothes.
KJV: gold, or apparel.
INT: gold or clothing of no one I coveted

1 Timothy 2:9 N-DMS
GRK: μαργαρίταις ἢ ἱματισμῷ πολυτελεῖ
NAS: or costly garments,
KJV: or costly array;
INT: pearls or clothing costly

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page