2617. καταισχύνω (kataischuno)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2617. καταισχύνω (kataischuno) — 13 Occurrences

Luke 13:17 V-IIM/P-3P
GRK: λέγοντος αὐτοῦ κατῃσχύνοντο πάντες οἱ
NAS: His opponents were being humiliated; and the entire
KJV: his adversaries were ashamed: and all
INT: on saying of him were ashamed all who

Romans 5:5 V-PIA-3S
GRK: ἐλπὶς οὐ καταισχύνει ὅτι ἡ
NAS: and hope does not disappoint, because
KJV: maketh not ashamed; because the love
INT: hope not does make ashamed because the

Romans 9:33 V-FIP-3S
GRK: αὐτῷ οὐ καταισχυνθήσεται
NAS: AND HE WHO BELIEVES IN HIM WILL NOT BE DISAPPOINTED.
KJV: shall not be ashamed.
INT: him not will be ashamed

Romans 10:11 V-FIP-3S
GRK: αὐτῷ οὐ καταισχυνθήσεται
NAS: BELIEVES IN HIM WILL NOT BE DISAPPOINTED.
KJV: shall not be ashamed.
INT: him not will be ashamed

1 Corinthians 1:27 V-PSA-3S
GRK: θεός ἵνα καταισχύνῃ τοὺς σοφούς
NAS: of the world to shame the wise,
KJV: of the world to confound the wise; and
INT: God that he might put to shame the wise

1 Corinthians 1:27 V-PSA-3S
GRK: θεός ἵνα καταισχύνῃ τὰ ἰσχυρά
NAS: of the world to shame the things which are strong,
KJV: to confound the things which are mighty;
INT: God that he might put to shame the strong things

1 Corinthians 11:4 V-PIA-3S
GRK: κεφαλῆς ἔχων καταισχύνει τὴν κεφαλὴν
NAS: or prophesying disgraces his head.
KJV: covered, dishonoureth his
INT: [his] head having puts to shame the head

1 Corinthians 11:5 V-PIA-3S
GRK: τῇ κεφαλῇ καταισχύνει τὴν κεφαλὴν
NAS: prophesying disgraces her head,
KJV: uncovered dishonoureth her
INT: with the head puts to shame the head

1 Corinthians 11:22 V-PIA-2P
GRK: καταφρονεῖτε καὶ καταισχύνετε τοὺς μὴ
NAS: of God and shame those
KJV: of God, and shame them that have not?
INT: do you despise and put to shame them that not

2 Corinthians 7:14 V-AIP-1S
GRK: κεκαύχημαι οὐ κατῃσχύνθην ἀλλ' ὡς
NAS: to him about you, I was not put to shame; but as we spoke
KJV: I am not ashamed; but as
INT: I have boasted not I was put to shame but as

2 Corinthians 9:4 V-ASP-1P
GRK: ὑμᾶς ἀπαρασκευάστους καταισχυνθῶμεν ἡμεῖς ἵνα
NAS: we -- not to speak of you -- will be put to shame by this
KJV: ye) should be ashamed in
INT: you unprepared should be put to shame we that

1 Peter 2:6 V-ASP-3S
GRK: οὐ μὴ καταισχυνθῇ
NAS: [stone], AND HE WHO BELIEVES IN HIM WILL NOT BE DISAPPOINTED.
KJV: shall not be confounded.
INT: no not should be put to shame

1 Peter 3:16 V-ASP-3P
GRK: ᾧ καταλαλεῖσθε καταισχυνθῶσιν οἱ ἐπηρεάζοντες
NAS: in Christ will be put to shame.
KJV: of evildoers, they may be ashamed that falsely accuse
INT: which they may speak against you they might be ashamed who revile

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page