2618. κατακαίω (katakaió)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2618. κατακαίω (katakaió) — 12 Occurrences

Matthew 3:12 V-FIA-3S
GRK: δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ
NAS: into the barn, but He will burn up the chaff
KJV: but he will burn up the chaff
INT: and [the] chaff he will burn up with fire unquenchable

Matthew 13:30 V-ANA
GRK: πρὸς τὸ κατακαῦσαι αὐτά τὸν
NAS: them in bundles to burn them up; but gather
KJV: bundles to burn them: but
INT: in order the to burn them

Matthew 13:40 V-PIM/P-3S
GRK: καὶ πυρὶ κατακαίεται οὕτως ἔσται
NAS: are gathered up and burned with fire,
KJV: and burned in the fire;
INT: and in fire is consumed thus it will be

Luke 3:17 V-FIA-3S
GRK: δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ
NAS: into His barn; but He will burn up the chaff
KJV: the chaff he will burn with fire
INT: and [the] chaff he will burn with fire unquenchable

Acts 19:19 V-IIA-3P
GRK: τὰς βίβλους κατέκαιον ἐνώπιον πάντων
NAS: together and [began] burning them in the sight
KJV: together, and burned them before
INT: the books burnt [them] before all

1 Corinthians 3:15 V-FIP-3S
GRK: τὸ ἔργον κατακαήσεται ζημιωθήσεται αὐτὸς
NAS: work is burned up, he will suffer loss;
KJV: work shall be burned, he shall suffer loss:
INT: the work will be consumed he will suffer loss he himself

Hebrews 13:11 V-PIM/P-3S
GRK: τὰ σώματα κατακαίεται ἔξω τῆς
NAS: [as an offering] for sin, are burned outside
KJV: for sin, are burned without the camp.
INT: the bodies are burned outside the

Revelation 8:7 V-AIP-3S
GRK: τῆς γῆς κατεκάη καὶ τὸ
NAS: of the earth was burned up, and a third
KJV: of trees was burnt up, and
INT: of the earth was burned up and a

Revelation 8:7 V-AIP-3S
GRK: τῶν δένδρων κατεκάη καὶ πᾶς
NAS: of the trees were burned up, and all
KJV: green grass was burnt up.
INT: of the trees was burned up and all

Revelation 8:7 V-AIP-3S
GRK: χόρτος χλωρὸς κατεκάη
NAS: the green grass was burned up.
INT: grass green was burned up

Revelation 17:16 V-FIA-3P
GRK: καὶ αὐτὴν κατακαύσουσιν ἐν πυρί
NAS: her flesh and will burn her up with fire.
KJV: flesh, and burn her with
INT: and her will burn with fire

Revelation 18:8 V-FIP-3S
GRK: ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται ὅτι ἰσχυρὸς
NAS: and famine, and she will be burned up with fire;
KJV: and she shall be utterly burned with
INT: with fire she will be burned for mighty [is the]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page