2625. κατακλίνω (kataklinó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2625. κατακλίνω (kataklinó) — 5 Occurrences

Luke 7:36 V-AIP-3S
GRK: τοῦ Φαρισαίου κατεκλίθη
NAS: house and reclined [at the table].
INT: of the Pharisee he reclined [at table]

Luke 9:14 V-AMA-2P
GRK: μαθητὰς αὐτοῦ Κατακλίνατε αὐτοὺς κλισίας
NAS: to His disciples, Have them sit down [to eat] in groups
KJV: Make them sit down by fifties
INT: disciples of him Make sit down them groups

Luke 9:15 V-AIA-3P
GRK: οὕτως καὶ κατέκλιναν ἅπαντας
NAS: so, and had them all sit down.
INT: so and made sit down all

Luke 14:8 V-ASP-2S
GRK: γάμους μὴ κατακλιθῇς εἰς τὴν
NAS: to a wedding feast, do not take the place of honor,
KJV: sit not down in the highest room;
INT: wedding feasts not do recline in the

Luke 24:30 V-ANP
GRK: ἐν τῷ κατακλιθῆναι αὐτὸν μετ'
NAS: When He had reclined [at the table] with them, He took
KJV: as he sat at meat with them,
INT: as reclined [at table] he with

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page