2720. κατευθύνω (kateuthunó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2720. κατευθύνω (kateuthunó) — 3 Occurrences

Luke 1:79 V-ANA
GRK: καθημένοις τοῦ κατευθῦναι τοὺς πόδας
NAS: OF DEATH, To guide our feet
KJV: of death, to guide our
INT: sitting to direct the feet

1 Thessalonians 3:11 V-AOA-3S
GRK: ἡμῶν Ἰησοῦς κατευθύναι τὴν ὁδὸν
NAS: our Lord direct our way
KJV: Jesus Christ, direct our way
INT: of us Jesus may direct the way

2 Thessalonians 3:5 V-AOA-3S
GRK: δὲ κύριος κατευθύναι ὑμῶν τὰς
NAS: May the Lord direct your hearts
KJV: And the Lord direct your hearts
INT: and [the] Lord may direct your

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page