κατέχουσιν
Englishman's Concordance
κατέχουσιν (katechousin) — 1 Occurrence

Luke 8:15 V-PIA-3P
GRK: τὸν λόγον κατέχουσιν καὶ καρποφοροῦσιν
NAS: heart, and hold it fast, and bear fruit
KJV: the word, keep [it], and
INT: the word keep [it] and bring forth fruit

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page