κατηγορεῖσθαι
Englishman's Concordance
κατηγορεῖσθαι (katēgoreisthai) — 1 Occurrence

Matthew 27:12 V-PNM/P
GRK: ἐν τῷ κατηγορεῖσθαι αὐτὸν ὑπὸ
NAS: And while He was being accused by the chief priests
KJV: he was accused of
INT: in the [time when] was accused he by

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page