κατηγοροῦντες
Englishman's Concordance
κατηγοροῦντες (katēgorountes) — 1 Occurrence

Luke 23:10 V-PPA-NMP
GRK: γραμματεῖς εὐτόνως κατηγοροῦντες αὐτοῦ
NAS: were standing there, accusing Him vehemently.
KJV: stood and vehemently accused him.
INT: scribes violently accusing him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page