κατηγοροῦμεν
Englishman's Concordance
κατηγοροῦμεν (katēgoroumen) — 1 Occurrence

Acts 24:8 V-PIA-1P
GRK: ὧν ἡμεῖς κατηγοροῦμεν αὐτοῦ
NAS: the things of which we accuse him.
KJV: whereof we accuse him.
INT: of which we accuse him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page