2719. κατεσθίω (katesthió)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2719. κατεσθίω (katesthió) — 15 Occurrences

Matthew 13:4 V-AIA-3S
GRK: τὰ πετεινὰ κατέφαγεν αὐτά
NAS: and the birds came and ate them up.
KJV: devoured them up:
INT: the birds [and] devoured them

Matthew 23:14 V-PIA-2P
GRK: ὑποκριταί ὅτι κατεσθίετε τὰς οἰκίας
KJV: for ye devour widows'
INT: hypocrites for you devour the houses

Mark 4:4 V-AIA-3S
GRK: πετεινὰ καὶ κατέφαγεν αὐτό
NAS: and the birds came and ate it up.
KJV: devoured it up.
INT: birds and devoured it

Mark 12:40 V-PPA-NMP
GRK: οἱ κατεσθίοντες τὰς οἰκίας
NAS: who devour widows' houses,
KJV: Which devour widows' houses,
INT: who devour the houses

Luke 8:5 V-AIA-3S
GRK: τοῦ οὐρανοῦ κατέφαγεν αὐτό
NAS: and the birds of the air ate it up.
KJV: the fowls of the air devoured it.
INT: of the air devoured it

Luke 15:30 V-APA-NMS
GRK: οὗτος ὁ καταφαγών σου τὸν
NAS: came, who has devoured your wealth
KJV: which hath devoured thy
INT: this the [one] having devoured your

Luke 20:47 V-PIA-3P
GRK: οἳ κατεσθίουσιν τὰς οἰκίας
NAS: who devour widows' houses,
KJV: Which devour widows' houses,
INT: who devour the houses

John 2:17 V-FIM-3S
GRK: οἴκου σου καταφάγεταί με
NAS: ZEAL FOR YOUR HOUSE WILL CONSUME ME.
KJV: hath eaten me up.
INT: house of you will consume me

2 Corinthians 11:20 V-PIA-3S
GRK: εἴ τις κατεσθίει εἴ τις
NAS: you, anyone devours you, anyone
KJV: if a man devour [you], if a man
INT: if anyone devours [you] if anyone

Galatians 5:15 V-PIA-2P
GRK: δάκνετε καὶ κατεσθίετε βλέπετε μὴ
NAS: you bite and devour one
KJV: and devour one another,
INT: you bite and devour take heed lest

Revelation 10:9 V-AMA-2S
GRK: Λάβε καὶ κατάφαγε αὐτό καὶ
NAS: to me, Take it and eat it; it will make
KJV: eat it up; and it shall make
INT: Take and eat up it and

Revelation 10:10 V-AIA-1S
GRK: ἀγγέλου καὶ κατέφαγον αὐτό καὶ
NAS: hand and ate it, and in my mouth
KJV: ate it up; and it was
INT: angel and ate up it and

Revelation 11:5 V-PIA-3S
GRK: αὐτῶν καὶ κατεσθίει τοὺς ἐχθροὺς
NAS: out of their mouth and devours their enemies;
KJV: mouth, and devoureth their enemies:
INT: of them and devours the enemies

Revelation 12:4 V-ASA-3S
GRK: τέκνον αὐτῆς καταφάγῃ
NAS: she gave birth he might devour her child.
KJV: for to devour her
INT: child of her he might devour

Revelation 20:9 V-AIA-3S
GRK: οὐρανοῦ καὶ κατέφαγεν αὐτούς
NAS: from heaven and devoured them.
KJV: heaven, and devoured them.
INT: heaven and devoured them

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page