2718. κατέρχομαι (katerchomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2718. κατέρχομαι (katerchomai) — 16 Occurrences

Luke 4:31 V-AIA-3S
GRK: Καὶ κατῆλθεν εἰς Καφαρναοὺμ
NAS: And He came down to Capernaum, a city
KJV: And came down to Capernaum,
INT: And he went down to Capernaum

Luke 9:37 V-APA-GMP
GRK: ἑξῆς ἡμέρᾳ κατελθόντων αὐτῶν ἀπὸ
NAS: when they came down from the mountain,
KJV: when they were come down from
INT: next day on having come down of them from

Acts 8:5 V-APA-NMS
GRK: Φίλιππος δὲ κατελθὼν εἰς τὴν
NAS: Philip went down to the city
KJV: Then Philip went down to the city
INT: Philip moreover having gone down to

Acts 9:32 V-ANA
GRK: διὰ πάντων κατελθεῖν καὶ πρὸς
NAS: all [those regions], he came down also
KJV: all [quarters], he came down also
INT: through all [quarters] went down also to

Acts 11:27 V-AIA-3P
GRK: ΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ κατῆλθον ἀπὸ Ἰεροσολύμων
NAS: some prophets came down from Jerusalem
KJV: these days came prophets from
INT: days came down from Jerusalem

Acts 12:19 V-APA-NMS
GRK: ἀπαχθῆναι καὶ κατελθὼν ἀπὸ τῆς
NAS: [to execution]. Then he went down from Judea
KJV: And he went down from
INT: to be led away [to death] And having gone down from

Acts 13:4 V-AIA-3P
GRK: ἁγίου πνεύματος κατῆλθον εἰς Σελεύκειαν
NAS: Spirit, they went down to Seleucia
KJV: Ghost, departed unto
INT: Holy Spirit went down to Seleucia

Acts 15:1 V-APA-NMP
GRK: ΚΑΙ ΤΙΝΕΣ ΚΑΤΕΛΘΟΝΤΕΣ ἀπὸ τῆς
NAS: Some men came down from Judea
KJV: certain men which came down from
INT: And certain having come down from

Acts 15:30 V-AIA-3P
GRK: οὖν ἀπολυθέντες κατῆλθον εἰς Ἀντιόχειαν
NAS: when they were sent away, they went down to Antioch;
INT: therefore having been sent off went to Antioch

Acts 18:5 V-AIA-3P
GRK: Ὡς δὲ κατῆλθον ἀπὸ τῆς
NAS: and Timothy came down from Macedonia,
KJV: Timotheus were come from
INT: when moreover came down from

Acts 18:22 V-APA-NMS
GRK: καὶ κατελθὼν εἰς Καισάρειαν
NAS: When he had landed at Caesarea,
KJV: And when he had landed at Caesarea,
INT: And having landed at Ceasarea

Acts 19:1 V-ANA
GRK: ἀνωτερικὰ μέρη κατελθεῖν εἰς Ἔφεσον
INT: upper parts came to Ephesus

Acts 21:3 V-AIA-1P
GRK: Συρίαν καὶ κατήλθομεν εἰς Τύρον
NAS: to Syria and landed at Tyre;
INT: Syria and landed at Tyre

Acts 21:10 V-AIA-3S
GRK: ἡμέρας πλείους κατῆλθέν τις ἀπὸ
NAS: named Agabus came down from Judea.
KJV: days, there came down from
INT: days many came down a certain one from

Acts 27:5 V-AIA-1P
GRK: Παμφυλίαν διαπλεύσαντες κατήλθομεν εἰς Μύρα
NAS: and Pamphylia, we landed at Myra
KJV: and Pamphylia, we came to Myra,
INT: Pamphylia having sailed over we came to Myra

James 3:15 V-PPM/P-NFS
GRK: σοφία ἄνωθεν κατερχομένη ἀλλὰ ἐπίγειος
NAS: wisdom is not that which comes down from above,
INT: wisdom from above coming down but earthly

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page