κατήλθομεν
Englishman's Concordance
κατήλθομεν (katēlthomen) — 2 Occurrences

Acts 21:3 V-AIA-1P
GRK: Συρίαν καὶ κατήλθομεν εἰς Τύρον
NAS: to Syria and landed at Tyre;
INT: Syria and landed at Tyre

Acts 27:5 V-AIA-1P
GRK: Παμφυλίαν διαπλεύσαντες κατήλθομεν εἰς Μύρα
NAS: and Pamphylia, we landed at Myra
KJV: and Pamphylia, we came to Myra,
INT: Pamphylia having sailed over we came to Myra

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page