2727. κατηχέω (katécheó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2727. κατηχέω (katécheó) — 8 Occurrences

Luke 1:4 V-AIP-2S
GRK: περὶ ὧν κατηχήθης λόγων τὴν
NAS: about the things you have been taught.
KJV: wherein thou hast been instructed.
INT: concerning which you were instructed of [the] things the

Acts 18:25 V-RPM/P-NMS
GRK: οὗτος ἦν κατηχημένος τὴν ὁδὸν
NAS: had been instructed in the way
KJV: was instructed in the way
INT: He was instructed in the way

Acts 21:21 V-AIP-3P
GRK: κατηχήθησαν δὲ περὶ
NAS: and they have been told about
KJV: And they are informed of thee,
INT: they were informed moreover concerning

Acts 21:24 V-RIM/P-3P
GRK: ὅτι ὧν κατήχηνται περὶ σοῦ
NAS: to the things which they have been told about
KJV: whereof they were informed concerning
INT: that of which they have been informed about you

Romans 2:18 V-PPM/P-NMS
GRK: τὰ διαφέροντα κατηχούμενος ἐκ τοῦ
NAS: the things that are essential, being instructed out of the Law,
KJV: the things that are more excellent, being instructed out of
INT: the things that are more excellent being instructed out of the

1 Corinthians 14:19 V-ASA-1S
GRK: καὶ ἄλλους κατηχήσω ἢ μυρίους
NAS: so that I may instruct others
KJV: that [by my voice] I might teach others
INT: also others I might instruct than ten thousand

Galatians 6:6 V-PPM/P-NMS
GRK: δὲ ὁ κατηχούμενος τὸν λόγον
NAS: The one who is taught the word
KJV: Let him that is taught in the word
INT: moreover the [one] being taught in the word

Galatians 6:6 V-PPA-DMS
GRK: λόγον τῷ κατηχοῦντι ἐν πᾶσιν
NAS: good things with the one who teaches [him].
KJV: communicate unto him that teacheth in
INT: word with him that teaches in all

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page