2739. καυματίζω (kaumatizó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2739. καυματίζω (kaumatizó) — 4 Occurrences

Matthew 13:6 V-AIP-3S
GRK: δὲ ἀνατείλαντος ἐκαυματίσθη καὶ διὰ
NAS: had risen, they were scorched; and because
KJV: was up, they were scorched; and
INT: moreover having risen they were scorched and because of

Mark 4:6 V-AIP-3S
GRK: ὁ ἥλιος ἐκαυματίσθη καὶ διὰ
NAS: had risen, it was scorched; and because
KJV: was up, it was scorched; and
INT: the sun it was scorched and because of

Revelation 16:8 V-ANA
GRK: ἐδόθη αὐτῷ καυματίσαι τοὺς ἀνθρώπους
NAS: and it was given to it to scorch men
KJV: unto him to scorch men
INT: it was given to it to scorch the men

Revelation 16:9 V-AIP-3P
GRK: καὶ ἐκαυματίσθησαν οἱ ἄνθρωποι
NAS: Men were scorched with fierce heat;
KJV: And men were scorched with great heat,
INT: And were scorched the men

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page