2841. κοινωνέω (koinóneó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2841. κοινωνέω (koinóneó) — 8 Occurrences

Romans 12:13 V-PPA-NMP
GRK: τῶν ἁγίων κοινωνοῦντες τὴν φιλοξενίαν
NAS: contributing to the needs
KJV: Distributing to the necessity
INT: of the saints share hospitality

Romans 15:27 V-AIA-3P
GRK: πνευματικοῖς αὐτῶν ἐκοινώνησαν τὰ ἔθνη
NAS: the Gentiles have shared in their spiritual things,
KJV: the Gentiles have been made partakers of their
INT: spiritual of them participated the Gentiles

Galatians 6:6 V-PMA-3S
GRK: Κοινωνείτω δὲ ὁ
NAS: the word is to share all
KJV: in the word communicate unto him that teacheth
INT: Let share moreover the [one]

Philippians 4:15 V-AIA-3S
GRK: μοι ἐκκλησία ἐκοινώνησεν εἰς λόγον
NAS: church shared with me in the matter
KJV: no church communicated with me as
INT: with me church had fellowship with regard to an account

1 Timothy 5:22 V-PMA-2S
GRK: ἐπιτίθει μηδὲ κοινώνει ἁμαρτίαις ἀλλοτρίαις
NAS: and thereby share [responsibility for] the sins
KJV: neither be partaker of other
INT: lay nor share in sins of others

Hebrews 2:14 V-RIA-3S
GRK: τὰ παιδία κεκοινώνηκεν αἵματος καὶ
NAS: the children share in flesh
KJV: as the children are partakers of flesh
INT: the children have partaken of blood and

1 Peter 4:13 V-PIA-2P
GRK: ἀλλὰ καθὸ κοινωνεῖτε τοῖς τοῦ
NAS: but to the degree that you share the sufferings
KJV: inasmuch as ye are partakers of Christ's
INT: but as you have shared in the

2 John 1:11 V-PIA-3S
GRK: αὐτῷ χαίρειν κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις
NAS: him a greeting participates in his evil
KJV: him God speed is partaker of his evil
INT: to him Hail partakes in the works

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page