2882. Κόρινθος (Korinthos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2882. Κόρινθος (Korinthos) — 6 Occurrences

Acts 18:1 N-AFS
GRK: ἦλθεν εἰς Κόρινθον
NAS: Athens and went to Corinth.
KJV: and came to Corinth;
INT: he came to Corinth

Acts 19:1 N-DFS
GRK: εἶναι ἐν Κορίνθῳ Παῦλον διελθόντα
NAS: Apollos was at Corinth, Paul
KJV: was at Corinth, Paul having passed
INT: was in Corinth Paul having passed through

1 Corinthians 1:2 N-DFS
GRK: οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ ἡγιασμένοις ἐν
NAS: of God which is at Corinth, to those who have been sanctified
KJV: at Corinth, to them that are sanctified
INT: is in Corinth having been sanctified in

2 Corinthians 1:1 N-DFS
GRK: οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ σὺν τοῖς
NAS: of God which is at Corinth with all
KJV: is at Corinth, with all
INT: is in Corinth with the

2 Corinthians 1:23 N-AFS
GRK: ἦλθον εἰς Κόρινθον
NAS: you I did not come again to Corinth.
KJV: not as yet unto Corinth.
INT: did I come to Corinth

2 Timothy 4:20 N-DFS
GRK: ἔμεινεν ἐν Κορίνθῳ Τρόφιμον δὲ
NAS: remained at Corinth, but Trophimus
KJV: abode at Corinth: but Trophimus
INT: remained in Corinth Trophimus moreover

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page