2892. κουστωδία (koustódia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2892. κουστωδία (koustódia) — 3 Occurrences

Matthew 27:65 N-AFS
GRK: Πιλᾶτος Ἔχετε κουστωδίαν ὑπάγετε ἀσφαλίσασθε
NAS: to them, You have a guard; go,
KJV: Ye have a watch: go your way,
INT: Pilate You have a guard Go make [it as] secure

Matthew 27:66 N-GFS
GRK: μετὰ τῆς κουστωδίας
NAS: secure, and along with the guard they set a seal
KJV: the stone, and setting a watch.
INT: with the guard

Matthew 28:11 N-GFS
GRK: τινες τῆς κουστωδίας ἐλθόντες εἰς
NAS: some of the guard came
KJV: behold, some of the watch came into
INT: some of the guard having gone into

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page