κοφίνους
Englishman's Concordance
κοφίνους (kophinous) — 4 Occurrences

Matthew 14:20 N-AMP
GRK: κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις
NAS: twelve full baskets.
KJV: that remained twelve baskets full.
INT: fragments twelve hand-baskets full

Matthew 16:9 N-AMP
GRK: καὶ πόσους κοφίνους ἐλάβετε
NAS: and how many baskets [full] you picked
KJV: and how many baskets ye took up?
INT: and how many hand-baskets you took [up]

Mark 8:19 N-AMP
GRK: πεντακισχιλίους πόσους κοφίνους κλασμάτων πλήρεις
NAS: how many baskets full
KJV: how many baskets full
INT: five thousand how many hand-baskets of fragments full

John 6:13 N-AMP
GRK: ἐγέμισαν δώδεκα κοφίνους κλασμάτων ἐκ
NAS: twelve baskets with fragments
KJV: twelve baskets with the fragments
INT: filled twelve hand-baskets of fragments from

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page