2894. κόφινος (kophinos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2894. κόφινος (kophinos) — 6 Occurrences

Matthew 14:20 N-AMP
GRK: κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις
NAS: twelve full baskets.
KJV: that remained twelve baskets full.
INT: fragments twelve hand-baskets full

Matthew 16:9 N-AMP
GRK: καὶ πόσους κοφίνους ἐλάβετε
NAS: and how many baskets [full] you picked
KJV: and how many baskets ye took up?
INT: and how many hand-baskets you took [up]

Mark 6:43 N-GMP
GRK: κλάσματα δώδεκα κοφίνων πληρώματα καὶ
NAS: full baskets of the broken pieces,
KJV: twelve baskets full
INT: of fragments twelve hand-baskets full and

Mark 8:19 N-AMP
GRK: πεντακισχιλίους πόσους κοφίνους κλασμάτων πλήρεις
NAS: how many baskets full
KJV: how many baskets full
INT: five thousand how many hand-baskets of fragments full

Luke 9:17 N-NMP
GRK: αὐτοῖς κλασμάτων κόφινοι δώδεκα
NAS: were picked up, twelve baskets [full].
KJV: to them twelve baskets.
INT: to them of fragments hand-baskets twelve

John 6:13 N-AMP
GRK: ἐγέμισαν δώδεκα κοφίνους κλασμάτων ἐκ
NAS: twelve baskets with fragments
KJV: twelve baskets with the fragments
INT: filled twelve hand-baskets of fragments from

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page