2895. κράββατος (krabattos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2895. κράββατος (krabattos) — 11 Occurrences

Mark 2:4 N-AMS
GRK: χαλῶσι τὸν κράβαττον ὅπου ὁ
NAS: an opening, they let down the pallet on which
KJV: they let down the bed wherein
INT: they let down the pallet on which the

Mark 2:9 N-AMS
GRK: ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ
NAS: up, and pick up your pallet and walk'?
KJV: take up thy bed, and walk?
INT: take up the mat of you and

Mark 2:11 N-AMS
GRK: ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ
NAS: up, pick up your pallet and go
KJV: take up thy bed, and go thy way
INT: take up the mat of you and

Mark 2:12 N-AMS
GRK: ἄρας τὸν κράβαττον ἐξῆλθεν ἔμπροσθεν
NAS: picked up the pallet and went
KJV: took up the bed, and
INT: having taken up the mat went forth before

Mark 6:55 N-DMP
GRK: ἐπὶ τοῖς κραβάττοις τοὺς κακῶς
NAS: and there on their pallets those
KJV: in beds those that were
INT: on the mats those [that] sick

John 5:8 N-AMS
GRK: ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ
NAS: up, pick up your pallet and walk.
KJV: take up thy bed, and walk.
INT: take up the mat of you and

John 5:9 N-AMS
GRK: ἦρεν τὸν κράβαττον αὐτοῦ καὶ
NAS: and picked up his pallet and [began] to walk.
KJV: took up his bed, and walked:
INT: took up the mat of him and

John 5:10 N-AMS
GRK: ἆραι τὸν κράβαττον σου
NAS: for you to carry your pallet.
KJV: for thee to carry [thy] bed.
INT: to take up the mat of you

John 5:11 N-AMS
GRK: Ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ
NAS: to me, 'Pick up your pallet and walk.'
KJV: Take up thy bed, and walk.
INT: Take up the mat of you and

Acts 5:15 N-GMP
GRK: κλιναρίων καὶ κραβάττων ἵνα ἐρχομένου
NAS: them on cots and pallets, so
KJV: beds and couches, that at the least
INT: small beds and mats that coming

Acts 9:33 N-GMS
GRK: κατακείμενον ἐπὶ κραβάττου ὃς ἦν
KJV: which had kept his bed eight
INT: lying on a bed who was

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page