2899. κράσπεδον (kraspedon)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2899. κράσπεδον (kraspedon) — 5 Occurrences

Matthew 9:20 N-GNS
GRK: ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου
NAS: Him and touched the fringe of His cloak;
KJV: [him], and touched the hem of his
INT: touched the fringe of the clothing

Matthew 14:36 N-GNS
GRK: ἅψωνται τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου
NAS: touch the fringe of His cloak;
KJV: only touch the hem of his garment:
INT: they might touch the fringe of the clothing

Matthew 23:5 N-ANP
GRK: μεγαλύνουσιν τὰ κράσπεδα
NAS: and lengthen the tassels [of their garments].
KJV: enlarge the borders of their
INT: enlarge their tassles

Mark 6:56 N-GNS
GRK: κἂν τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου
NAS: touch the fringe of His cloak;
KJV: it were but the border of his
INT: if only the fringe the clothing

Luke 8:44 N-GNS
GRK: ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου
NAS: Him and touched the fringe of His cloak,
KJV: [him], and touched the border of his
INT: touched the fringe the of clothing

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page