3084. λυτρόω (lutroó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3084. λυτρόω (lutroó) — 3 Occurrences

Luke 24:21 V-PNM
GRK: ὁ μέλλων λυτροῦσθαι τὸν Ἰσραήλ
NAS: that it was He who was going to redeem Israel.
KJV: which should have redeemed Israel:
INT: who is about to redeem Israel

Titus 2:14 V-ASM-3S
GRK: ἡμῶν ἵνα λυτρώσηται ἡμᾶς ἀπὸ
NAS: Himself for us to redeem us from every
KJV: us, that he might redeem us from
INT: us that he might redeem us from

1 Peter 1:18 V-AIP-2P
GRK: ἢ χρυσίῳ ἐλυτρώθητε ἐκ τῆς
NAS: knowing that you were not redeemed with perishable things
KJV: not redeemed with corruptible things,
INT: or by gold you were redeemed from the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page