3439. μονογενής (monogenés)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3439. μονογενής (monogenés) — 9 Occurrences

Luke 7:12 Adj-NMS
GRK: ἐξεκομίζετο τεθνηκὼς μονογενὴς υἱὸς τῇ
NAS: man was being carried out, the only son
KJV: carried out, the only son
INT: was being carried out [one] who had died only begotten son of the

Luke 8:42 Adj-NFS
GRK: ὅτι θυγάτηρ μονογενὴς ἦν αὐτῷ
NAS: for he had an only daughter, about
KJV: he had one only daughter, about
INT: because daughter an only was to him

Luke 9:38 Adj-NMS
GRK: μου ὅτι μονογενής μοί ἐστιν
NAS: at my son, for he is my only [boy],
KJV: he is mine only child.
INT: of me for an only child to me he is

John 1:14 Adj-GMS
GRK: δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός
NAS: glory as of the only begotten from the Father,
KJV: as of the only begotten of
INT: a glory as of an only only-begotten with a father

John 1:18 Adj-NMS
GRK: ἑώρακεν πώποτε μονογενὴς θεὸς ὁ
NAS: at any time; the only begotten God
KJV: at any time; the only begotten Son,
INT: has seen ever yet only-begotten God the

John 3:16 Adj-AMS
GRK: υἱὸν τὸν μονογενῆ ἔδωκεν ἵνα
NAS: that He gave His only begotten Son,
KJV: he gave his only begotten Son, that
INT: Son the only begotten he gave that

John 3:18 Adj-GMS
GRK: ὄνομα τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ τοῦ
NAS: in the name of the only begotten Son
KJV: the name of the only begotten Son
INT: name of the only begotten Son

Hebrews 11:17 Adj-AMS
GRK: καὶ τὸν μονογενῆ προσέφερεν ὁ
NAS: was offering up his only begotten [son];
KJV: offered up his only begotten [son],
INT: and [his] only begotten son was offering up the [one]

1 John 4:9 Adj-AMS
GRK: αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἀπέσταλκεν ὁ
NAS: has sent His only begotten Son
KJV: sent his only begotten Son into
INT: of him the only-begotten has sent

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page