μόλις
Englishman's Concordance
μόλις (molis) — 6 Occurrences

Acts 14:18 Adv
GRK: ταῦτα λέγοντες μόλις κατέπαυσαν τοὺς
NAS: these things, with difficulty they restrained
KJV: sayings scarce restrained they
INT: these things saying hardly they stopped the

Acts 27:7 Adv
GRK: βραδυπλοοῦντες καὶ μόλις γενόμενοι κατὰ
NAS: days, and with difficulty had arrived
KJV: and scarce were come
INT: sailing slowly and difficultly having come over against

Acts 27:8 Adv
GRK: μόλις τε παραλεγόμενοι
NAS: and with difficulty sailing past
KJV: And, hardly passing it,
INT: with difficulty and coasting along

Acts 27:16 Adv
GRK: Καῦδα ἰσχύσαμεν μόλις περικρατεῖς γενέσθαι
NAS: Clauda, we were scarcely able
KJV: Clauda, we had much work to come by
INT: Cauda we were able with difficulty control to gain

Romans 5:7 Adv
GRK: μόλις γὰρ ὑπὲρ
NAS: For one will hardly die
KJV: For scarcely for a righteous man
INT: rarely Though for

1 Peter 4:18 Adv
GRK: ὁ δίκαιος μόλις σώζεται ὁ
NAS: AND IF IT IS WITH DIFFICULTY THAT THE RIGHTEOUS
KJV: the righteous scarcely be saved,
INT: the righteous with difficulty is saved the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page