μοιχεύσῃς
Englishman's Concordance
μοιχεύσῃς (moicheusēs) — 3 Occurrences

Mark 10:19 V-ASA-2S
GRK: φονεύσῃς Μὴ μοιχεύσῃς Μὴ κλέψῃς
NAS: DO NOT MURDER, DO NOT COMMIT ADULTERY, DO NOT STEAL,
KJV: Do not commit adultery, Do not
INT: Do commit adultery not Do murder not do steal

Luke 18:20 V-ASA-2S
GRK: οἶδας Μὴ μοιχεύσῃς Μὴ φονεύσῃς
NAS: the commandments, DO NOT COMMIT ADULTERY, DO NOT MURDER,
KJV: Do not commit adultery, Do not
INT: you know not You should commit adultery not you should murder

James 2:11 V-ASA-2S
GRK: εἰπών Μὴ μοιχεύσῃς εἶπεν καί
NAS: For He who said, DO NOT COMMIT ADULTERY,
KJV: Do not commit adultery, said also,
INT: having said not You might commit adultery said also

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page