James 2:11
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]
ho
The [One]Art-NMS
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
3004 [e]εἰπών
eipōn
having said,V-APA-NMS
3361 [e]Μὴ
NotAdv
3431 [e]μοιχεύσῃς,
moicheusēs
you shall commit adultery,”V-ASA-2S
3004 [e]εἶπεν
eipen
saidV-AIA-3S
2532 [e]καί
kai
also,Conj
3361 [e]Μὴ
NotAdv
5407 [e]φονεύσῃς·
phoneusēs
you shall murder.”V-ASA-2S
1487 [e]εἰ
ei
IfConj
1161 [e]δὲ
de
howeverConj
3756 [e]οὐ
ou
notAdv
3431 [e]μοιχεύεις,
moicheueis
you do commit adultery,V-PIA-2S
5407 [e]φονεύεις
phoneueis
do commit murderV-PIA-2S
1161 [e]δέ,
de
however,Conj
1096 [e]γέγονας
gegonas
you have becomeV-RIA-2S
3848 [e]παραβάτης
parabatēs
a transgressorN-NMS
3551 [e]νόμου.
nomou
of [the] law.N-GMS

Greek Texts
ΙΑΚΩΒΟΥ 2:11 Greek NT: Nestle 1904
ὁ γὰρ εἰπών Μὴ μοιχεύσῃς, εἶπεν καί Μὴ φονεύσῃς· εἰ δὲ οὐ μοιχεύεις, φονεύεις δέ, γέγονας παραβάτης νόμου.

ΙΑΚΩΒΟΥ 2:11 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ὁ γὰρ εἰπών Μὴ μοιχεύσῃς εἶπεν καί Μὴ φονεύσῃς· εἰ δὲ οὐ μοιχεύεις φονεύεις δέ, γέγονας παραβάτης νόμου.

ΙΑΚΩΒΟΥ 2:11 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ὁ γὰρ εἰπών Μὴ μοιχεύσῃς εἶπεν καί Μὴ φονεύσῃς· εἰ δὲ οὐ μοιχεύεις φονεύεις δέ, γέγονας παραβάτης νόμου.

ΙΑΚΩΒΟΥ 2:11 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ὁ γὰρ εἰπών, Μὴ μοιχεύσεις, εἴπεν καί, Μὴ φονεύσεις· εἰ δὲ οὐ μοιχεύσεις, φονεύσεις δέ, γέγονας παραβάτης νόμου.

ΙΑΚΩΒΟΥ 2:11 Greek NT: Greek Orthodox Church
ὁ γὰρ εἰπών μὴ μοιχεύσῃς, εἶπε καί μὴ φονεύσῃς· εἰ δὲ οὐ μοιχεύσεις, φονεύσεις δέ, γέγονας παραβάτης νόμου.

ΙΑΚΩΒΟΥ 2:11 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὁ γάρ λέγω μή μοιχεύω λέγω καί μή φονεύω εἰ δέ οὐ μοιχεύω φονεύω δέ γίνομαι παραβάτης νόμος

ΙΑΚΩΒΟΥ 2:11 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ὁ γὰρ εἰπών, Μὴ μοιχεύσῃς, εἶπε καί, Μὴ φονεύσῃς· εἰ δὲ οὐ μοιχεύσεις, φονεύσεις δέ, γέγονας παραβάτης νόμου.

ΙΑΚΩΒΟΥ 2:11 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ὁ γὰρ εἰπών Μὴ μοιχεύσῃς εἶπεν καί Μὴ φονεύσῃς· εἰ δὲ οὐ μοιχεύσεις, φονεύσεις δέ γέγονας παραβάτης νόμου

James 2:11 Hebrew Bible
כי האמר לא תנאף גם הוא אמר לא תרצח ואם אינך נאף ואתה רוצח היה נהיית לעבר התורה׃

James 2:11 Aramaic NT: Peshitta
ܗܘ ܓܝܪ ܕܐܡܪ ܕܠܐ ܬܓܘܪ ܗܘ ܐܡܪ ܕܠܐ ܬܩܛܘܠ ܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܓܐܪ ܐܢܬ ܐܠܐ ܩܛܠ ܐܢܬ ܗܘܝܬ ܠܟ ܥܒܪ ܥܠ ܢܡܘܤܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
For He who said, "DO NOT COMMIT ADULTERY," also said, "DO NOT COMMIT MURDER." Now if you do not commit adultery, but do commit murder, you have become a transgressor of the law.

King James Bible
For he that said, Do not commit adultery, said also, Do not kill. Now if thou commit no adultery, yet if thou kill, thou art become a transgressor of the law.

Holman Christian Standard Bible
For He who said, Do not commit adultery, also said, Do not murder. So if you do not commit adultery, but you do murder, you are a lawbreaker.
Treasury of Scripture Knowledge

he said that. or, that law, which said. Do not commit.

Exodus 20:13,14 You shall not kill…

Deuteronomy 5:17,18 You shall not kill…

Matthew 5:21-28 You have heard that it was said of them of old time, You shall not …

Matthew 19:18 He said to him, Which? Jesus said, You shall do no murder, You shall …

Mark 10:19 You know the commandments, Do not commit adultery, Do not kill, Do …

Luke 18:20 You know the commandments, Do not commit adultery, Do not kill, Do …

Romans 13:9 For this, You shall not commit adultery, You shall not kill, You …

Now.

Leviticus 4:2,13,22 Speak to the children of Israel, saying…

Psalm 130:3,4 If you, LORD, should mark iniquities, O Lord, who shall stand…

Links
James 2:11James 2:11 NIVJames 2:11 NLTJames 2:11 ESVJames 2:11 NASBJames 2:11 KJVJames 2:11 Bible AppsJames 2:11 Biblia ParalelaJames 2:11 Chinese BibleJames 2:11 French BibleJames 2:11 German BibleBible Hub
James 2:10
Top of Page
Top of Page