εἰπὼν
Englishman's Concordance
εἰπὼν (eipōn) — 29 Occurrences

Matthew 26:44 V-APA-NMS
GRK: αὐτὸν λόγον εἰπὼν πάλιν
INT: same thing having said again

Mark 14:39 V-APA-NMS
GRK: αὐτὸν λόγον εἰπών
INT: same thing having said

Luke 9:22 V-APA-NMS
GRK: εἰπὼν ὅτι Δεῖ
INT: having said It is necessary for

Luke 19:28 V-APA-NMS
GRK: Καὶ εἰπὼν ταῦτα ἐπορεύετο
INT: And having said these things he went on

Luke 22:8 V-APA-NMS
GRK: καὶ Ἰωάννην εἰπών Πορευθέντες ἑτοιμάσατε
INT: and John having said Having gone prepare

Luke 23:46 V-APA-NMS
GRK: τοῦτο δὲ εἰπὼν ἐξέπνευσεν
INT: this moreover having said he breathed his last

Luke 24:40 V-APA-NMS
GRK: καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν αὐτοῖς
INT: And this having said he showed to them

John 5:12 V-APA-NMS
GRK: ἄνθρωπος ὁ εἰπών σοι Ἆρον
INT: man the [one] having said to you Take up

John 7:9 V-APA-NMS
GRK: ταῦτα δὲ εἰπὼν αὐτὸς ἔμεινεν
INT: these moreover having said to them he remained

John 9:6 V-APA-NMS
GRK: ταῦτα εἰπὼν ἔπτυσεν χαμαὶ
INT: These things having said he spat on [the] ground

John 11:43 V-APA-NMS
GRK: καὶ ταῦτα εἰπὼν φωνῇ μεγάλῃ
INT: And these things having said with a voice loud

John 13:21 V-APA-NMS
GRK: Ταῦτα εἰπὼν ὁ Ἰησοῦς
NAS: When Jesus had said this,
KJV: Verily, verily, I say unto you, that
INT: These things having said Jesus

John 18:1 V-APA-NMS
GRK: Ταῦτα εἰπὼν Ἰησοῦς ἐξῆλθεν
INT: These things having said Jesus went out

John 18:22 V-APA-NMS
GRK: τῷ Ἰησοῦ εἰπών Οὕτως ἀποκρίνῃ
INT: to Jesus having said Thus answer you

John 18:38 V-APA-NMS
GRK: Καὶ τοῦτο εἰπὼν πάλιν ἐξῆλθεν
NAS: is truth? And when he had said this,
KJV: the Jews, and saith unto them, I
INT: And this having said again he went out

John 20:20 V-APA-NMS
GRK: καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν καὶ
INT: And this having said he showed both

John 20:22 V-APA-NMS
GRK: καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησεν καὶ
NAS: And when He had said this, He breathed
KJV: [them], and saith unto them,
INT: And this having said he breathed into [them] and

John 21:19 V-APA-NMS
GRK: καὶ τοῦτο εἰπὼν λέγει αὐτῷ
INT: And this having said he says to him

Acts 1:9 V-APA-NMS
GRK: καὶ ταῦτα εἰπὼν βλεπόντων αὐτῶν
INT: And these things having said beholding they

Acts 4:25 V-APA-NMS
GRK: παιδός σου εἰπών Ἵνα τί
NAS: Your servant, said, WHY
INT: servant of you having said that what

Acts 7:26 V-APA-NMS
GRK: εἰς εἰρήνην εἰπών Ἄνδρες ἀδελφοί
NAS: them in peace, saying, 'Men,
INT: to peace having said Men brothers

Acts 7:27 V-APA-NMS
GRK: ἀπώσατο αὐτὸν εἰπών Τίς σὲ
INT: pushed away him having said Who you

Acts 7:60 V-APA-NMS
GRK: καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐκοιμήθη
INT: And this having said he fell asleep

Acts 18:21 V-APA-NMS
GRK: ἀποταξάμενος καὶ εἰπών Δεῖ με
INT: having taken leave and having said It behoves me

Acts 19:21 V-APA-NMS
GRK: εἰς Ἰεροσόλυμα εἰπὼν ὅτι Μετὰ
INT: to Jerusalem having said After

Acts 19:41 V-APA-NMS
GRK: καὶ ταῦτα εἰπὼν ἀπέλυσεν τὴν
INT: And these things having said he dismissed the

Acts 20:36 V-APA-NMS
GRK: καὶ ταῦτα εἰπὼν θεὶς τὰ
INT: And these things having said having bowed the

2 Corinthians 4:6 V-APA-NMS
GRK: θεὸς ὁ εἰπών Ἐκ σκότους
INT: God having spoken out of darkness

James 2:11 V-APA-NMS
GRK: ὁ γὰρ εἰπών Μὴ μοιχεύσῃς
NAS: For He who said, DO NOT COMMIT
INT: the [one] indeed having said not You might commit adultery

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3004
2267 Occurrences


εἶπα — 3 Occ.
εἶπαν — 95 Occ.
εἶπας — 8 Occ.
εἴπατε — 14 Occ.
εἰπάτω — 1 Occ.
εἰπάτωσαν — 1 Occ.
εἰπὲ — 15 Occ.
εἴπῃ — 22 Occ.
εἴπῃς — 5 Occ.
εἴπητε — 8 Occ.
εἰπεῖν — 16 Occ.
εἶπεν — 616 Occ.
εἶπες — 1 Occ.
εἴπω — 7 Occ.
εἴπωμεν — 10 Occ.
εἰπὼν — 29 Occ.
εἴπωσιν — 6 Occ.
εἶπον — 62 Occ.
εἰπόντα — 3 Occ.
εἰπόντες — 3 Occ.
εἰπόντος — 5 Occ.
εἰποῦσα — 3 Occ.
ἔλεγεν — 71 Occ.
ἐλέγετε — 1 Occ.
ἔλεγον — 79 Occ.
Λέγε — 1 Occ.
λέγῃ — 3 Occ.
λέγητε — 1 Occ.
λέγει — 339 Occ.
λέγειν — 40 Occ.
λέγεις — 24 Occ.
λέγεσθαι — 4 Occ.
λέγεται — 8 Occ.
λέγετε — 29 Occ.
λεγέτω — 1 Occ.
λέγω — 213 Occ.
λέγων — 179 Occ.
λέγωσιν — 3 Occ.
λέγομεν — 4 Occ.
λεγόμενα — 1 Occ.
λεγομένη — 2 Occ.
λεγομένην — 4 Occ.
λεγομένης — 2 Occ.
λεγόμενοι — 2 Occ.
λεγομένοις — 4 Occ.
λεγόμενον — 10 Occ.
λεγόμενος — 12 Occ.
λεγομένου — 1 Occ.
λέγον — 1 Occ.
λέγοντα — 5 Occ.
λέγοντας — 8 Occ.
λέγοντες — 152 Occ.
λέγοντι — 1 Occ.
λεγόντων — 6 Occ.
λέγοντος — 23 Occ.
λέγουσα — 22 Occ.
λέγουσαι — 4 Occ.
λέγουσαν — 7 Occ.
λεγούσης — 7 Occ.
λέγουσιν — 60 Occ.
Additional Entries
εἰπάτωσαν — 1 Occ.
εἰπὲ — 15 Occ.
εἴπῃ — 22 Occ.
εἴπῃς — 5 Occ.
εἴπητε — 8 Occ.
εἰπεῖν — 16 Occ.
εἶπεν — 616 Occ.
εἶπες — 1 Occ.
εἴπω — 7 Occ.
εἴπωμεν — 10 Occ.
εἴπωσιν — 6 Occ.
εἶπον — 62 Occ.
εἰπόντα — 3 Occ.
εἰπόντες — 3 Occ.
εἰπόντος — 5 Occ.
εἰποῦσα — 3 Occ.
ἔλεγεν — 71 Occ.
ἐλέγετε — 1 Occ.
ἔλεγον — 79 Occ.
Λέγε — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page