λεγόμενον
Englishman's Concordance
λεγόμενον (legomenon) — 10 Occurrences

Matthew 4:18 V-PPM/P-AMS
GRK: Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον καὶ
NAS: Simon who was called Peter,
KJV: brethren, Simon called Peter, and
INT: Simon who is called Peter and

Matthew 9:9 V-PPM/P-AMS
GRK: τελώνιον Μαθθαῖον λεγόμενον καὶ λέγει
NAS: He saw a man called Matthew, sitting
KJV: he saw a man, named Matthew, sitting
INT: tax booth Matthew called and says

Matthew 26:36 V-PPM/P-ANS
GRK: εἰς χωρίον λεγόμενον Γεθσημανί καὶ
NAS: with them to a place called Gethsemane,
KJV: unto a place called Gethsemane, and
INT: to a place called Gethsemane and

Matthew 27:16 V-PPM/P-AMS
GRK: δέσμιον ἐπίσημον λεγόμενον Ἰησοῦν Βαραββᾶν
NAS: a notorious prisoner, called Barabbas.
KJV: a notable prisoner, called Barabbas.
INT: a prisoner notable called Barabbas

Matthew 27:17 V-PPM/P-AMS
GRK: Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον Χριστόν
INT: Jesus who is called Christ

Matthew 27:22 V-PPM/P-AMS
GRK: Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον Χριστόν λέγουσιν
NAS: with Jesus who is called Christ?
KJV: which is called Christ?
INT: Jesus who is called Christ They say

Matthew 27:33 V-PPM/P-AMS
GRK: εἰς τόπον λεγόμενον Γολγοθά ὅ
NAS: to a place called Golgotha,
KJV: unto a place called Golgotha, that
INT: to a place called Golgotha which

John 19:13 V-PPM/P-AMS
GRK: εἰς τόπον λεγόμενον Λιθόστρωτον Ἐβραϊστὶ
NAS: at a place called The Pavement,
KJV: a place that is called the Pavement,
INT: at a place called Stone Pavement in Aramaic

John 19:17 V-PPM/P-AMS
GRK: εἰς τὸν λεγόμενον Κρανίου Τόπον
NAS: cross, to the place called the Place
KJV: a place called [the place] of a skull,
INT: to the called of a skull place

2 Thessalonians 2:4 V-PPM/P-ANS
GRK: ἐπὶ πάντα λεγόμενον θεὸν ἢ
NAS: himself above every so-called god or
KJV: all that is called God,
INT: above every so-called god or

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3004
2267 Occurrences


εἶπα — 3 Occ.
εἶπαν — 95 Occ.
εἶπας — 8 Occ.
εἴπατε — 14 Occ.
εἰπάτω — 1 Occ.
εἰπάτωσαν — 1 Occ.
εἰπὲ — 15 Occ.
εἴπῃ — 22 Occ.
εἴπῃς — 5 Occ.
εἴπητε — 8 Occ.
εἰπεῖν — 16 Occ.
εἶπεν — 616 Occ.
εἶπες — 1 Occ.
εἴπω — 7 Occ.
εἴπωμεν — 10 Occ.
εἰπὼν — 29 Occ.
εἴπωσιν — 6 Occ.
εἶπον — 62 Occ.
εἰπόντα — 3 Occ.
εἰπόντες — 3 Occ.
εἰπόντος — 5 Occ.
εἰποῦσα — 3 Occ.
ἔλεγεν — 71 Occ.
ἐλέγετε — 1 Occ.
ἔλεγον — 79 Occ.
Λέγε — 1 Occ.
λέγῃ — 3 Occ.
λέγητε — 1 Occ.
λέγει — 339 Occ.
λέγειν — 40 Occ.
λέγεις — 24 Occ.
λέγεσθαι — 4 Occ.
λέγεται — 8 Occ.
λέγετε — 29 Occ.
λεγέτω — 1 Occ.
λέγω — 213 Occ.
λέγων — 179 Occ.
λέγωσιν — 3 Occ.
λέγομεν — 4 Occ.
λεγόμενα — 1 Occ.
λεγομένη — 2 Occ.
λεγομένην — 4 Occ.
λεγομένης — 2 Occ.
λεγόμενοι — 2 Occ.
λεγομένοις — 4 Occ.
λεγόμενον — 10 Occ.
λεγόμενος — 12 Occ.
λεγομένου — 1 Occ.
λέγον — 1 Occ.
λέγοντα — 5 Occ.
λέγοντας — 8 Occ.
λέγοντες — 152 Occ.
λέγοντι — 1 Occ.
λεγόντων — 6 Occ.
λέγοντος — 23 Occ.
λέγουσα — 22 Occ.
λέγουσαι — 4 Occ.
λέγουσαν — 7 Occ.
λεγούσης — 7 Occ.
λέγουσιν — 60 Occ.
Additional Entries
λέγω — 213 Occ.
λέγων — 179 Occ.
λέγωσιν — 3 Occ.
λέγομεν — 4 Occ.
λεγόμενα — 1 Occ.
λεγομένη — 2 Occ.
λεγομένην — 4 Occ.
λεγομένης — 2 Occ.
λεγόμενοι — 2 Occ.
λεγομένοις — 4 Occ.
λεγόμενος — 12 Occ.
λεγομένου — 1 Occ.
λέγον — 1 Occ.
λέγοντα — 5 Occ.
λέγοντας — 8 Occ.
λέγοντες — 152 Occ.
λέγοντι — 1 Occ.
λεγόντων — 6 Occ.
λέγοντος — 23 Occ.
λέγουσα — 22 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page