5407. φονεύω (phoneuó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5407. φονεύω (phoneuó) — 12 Occurrences

Matthew 5:21 V-FIA-2S
GRK: ἀρχαίοις Οὐ φονεύσεις ὃς δ'
NAS: were told, YOU SHALL NOT COMMIT MURDER
KJV: Thou shalt not kill; and whosoever
INT: ancients not You will murder whoever moreover

Matthew 5:21 V-ASA-3S
GRK: δ' ἂν φονεύσῃ ἔνοχος ἔσται
NAS: YOU SHALL NOT COMMIT MURDER and 'Whoever
KJV: whosoever shall kill shall be
INT: moreover anyhow shall murder liable will be

Matthew 19:18 V-FIA-2S
GRK: Τό Οὐ φονεύσεις Οὐ μοιχεύσεις
NAS: said, YOU SHALL NOT COMMIT MURDER; YOU SHALL NOT COMMIT ADULTERY;
KJV: no murder, Thou shalt
INT: not You will murder not You will commit adultery

Matthew 23:31 V-APA-GMP
GRK: ἐστε τῶν φονευσάντων τοὺς προφήτας
NAS: of those who murdered the prophets.
KJV: the children of them which killed the prophets.
INT: you are of the [ones] having murdered the prophets

Matthew 23:35 V-AIA-2P
GRK: Βαραχίου ὃν ἐφονεύσατε μεταξὺ τοῦ
NAS: whom you murdered between
KJV: whom ye slew between
INT: of Berekiah whom you murdered between the

Mark 10:19 V-ASA-2S
GRK: οἶδας Μὴ φονεύσῃς Μὴ μοιχεύσῃς
NAS: the commandments, DO NOT MURDER, DO NOT COMMIT ADULTERY,
KJV: Do not kill, Do not
INT: you know not Do commit adultery not Do murder

Luke 18:20 V-ASA-2S
GRK: μοιχεύσῃς Μὴ φονεύσῃς Μὴ κλέψῃς
NAS: DO NOT COMMIT ADULTERY, DO NOT MURDER, DO NOT STEAL,
KJV: Do not kill, Do not
INT: You should commit adultery not you should murder not you should steal

Romans 13:9 V-FIA-2S
GRK: μοιχεύσεις Οὐ φονεύσεις Οὐ κλέψεις
NAS: YOU SHALL NOT COMMIT ADULTERY, YOU SHALL NOT MURDER, YOU SHALL NOT STEAL,
KJV: Thou shalt not kill, Thou shalt not
INT: You will commit adultery not You will murder not you will steal

James 2:11 V-ASA-2S
GRK: καί Μὴ φονεύσῃς εἰ δὲ
NAS: also said, DO NOT COMMIT MURDER. Now
KJV: Do not kill. Now if
INT: also not You might murder if moreover

James 2:11 V-PIA-2S
GRK: οὐ μοιχεύεις φονεύεις δέ γέγονας
NAS: said, DO NOT COMMIT MURDER. Now if
KJV: yet if thou kill, thou art become
INT: no you shall commit adultery shall commit murder however you have become

James 4:2 V-PIA-2P
GRK: οὐκ ἔχετε φονεύετε καὶ ζηλοῦτε
NAS: and do not have; [so] you commit murder. You are envious
KJV: have not: ye kill, and desire to have,
INT: not have you kill and are desirous

James 5:6 V-AIA-2P
GRK: κατεδικάσατε ἐφονεύσατε τὸν δίκαιον
NAS: You have condemned and put to death the righteous
KJV: Ye have condemned [and] killed the just;
INT: you condemned you killed the righteous

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page