5406. φονεύς (phoneus)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5406. φονεύς (phoneus) — 7 Occurrences

Matthew 22:7 N-AMP
GRK: ἀπώλεσεν τοὺς φονεῖς ἐκείνους καὶ
NAS: those murderers and set
KJV: those murderers, and
INT: he destroyed the murderers those and

Acts 3:14 N-AMS
GRK: ᾐτήσασθε ἄνδρα φονέα χαρισθῆναι ὑμῖν
NAS: and asked for a murderer to be granted
KJV: desired a murderer to be granted
INT: requested a man a murderer to be granted to you

Acts 7:52 N-NMP
GRK: προδόται καὶ φονεῖς ἐγένεσθε
NAS: betrayers and murderers you have now
KJV: the betrayers and murderers:
INT: betrayers and murderers have become

Acts 28:4 N-NMS
GRK: ἔλεγον Πάντως φονεύς ἐστιν ὁ
NAS: man is a murderer, and though he has been saved
KJV: is a murderer, whom,
INT: they said By all means a murderer is the

1 Peter 4:15 N-NMS
GRK: πασχέτω ὡς φονεὺς ἢ κλέπτης
NAS: of you suffers as a murderer, or
KJV: suffer as a murderer, or [as] a thief,
INT: let suffer as a murderer or thief

Revelation 21:8 N-DMP
GRK: ἐβδελυγμένοις καὶ φονεῦσιν καὶ πόρνοις
NAS: and abominable and murderers and immoral persons
KJV: and murderers, and
INT: abominable and murderers and the sexually immoral

Revelation 22:15 N-NMP
GRK: καὶ οἱ φονεῖς καὶ οἱ
NAS: and the immoral persons and the murderers and the idolaters,
KJV: and murderers, and
INT: and the murderers and the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page