φόβον
Englishman's Concordance
φόβον (phobon) — 15 Occurrences

Mark 4:41 N-AMS
GRK: καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν καὶ
KJV: And they feared exceedingly, and said
INT: And they feared [with] fear great and

Luke 2:9 N-AMS
GRK: καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν
INT: and they feared [with] fear great

John 7:13 N-AMS
GRK: διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων
NAS: openly of Him for fear of the Jews.
KJV: him for fear of the Jews.
INT: because of the fear of the Jews

John 19:38 N-AMS
GRK: διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων
NAS: but a secret [one] for fear of the Jews,
KJV: for fear of the Jews,
INT: through the fear of the Jews

John 20:19 N-AMS
GRK: διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων
NAS: the disciples were, for fear of the Jews,
KJV: assembled for fear of the Jews, came
INT: through the fear of the Jews

Romans 8:15 N-AMS
GRK: πάλιν εἰς φόβον ἀλλὰ ἐλάβετε
NAS: leading to fear again,
KJV: again to fear; but ye have received
INT: again unto fear but you received

Romans 13:7 N-AMS
GRK: τῷ τὸν φόβον τὸν φόβον
NAS: to whom custom; fear to whom fear;
KJV: to whom custom; fear to whom fear;
INT: to whom the respect the respect

Romans 13:7 N-AMS
GRK: φόβον τὸν φόβον τῷ τὴν
NAS: fear to whom fear; honor to whom
KJV: fear to whom fear; honour to whom
INT: respect the respect to whom the

2 Corinthians 5:11 N-AMS
GRK: οὖν τὸν φόβον τοῦ κυρίου
NAS: knowing the fear of the Lord,
KJV: therefore the terror of the Lord,
INT: therefore the fear of the Lord

2 Corinthians 7:11 N-AMS
GRK: ἀγανάκτησιν ἀλλὰ φόβον ἀλλὰ ἐπιπόθησιν
NAS: indignation, what fear, what longing,
KJV: yea, [what] fear, yea,
INT: anger but fear but longing

1 Timothy 5:20 N-AMS
GRK: οἱ λοιποὶ φόβον ἔχωσιν
NAS: also will be fearful [of sinning].
KJV: also may fear.
INT: the rest fear might have

1 Peter 3:14 N-AMS
GRK: τὸν δὲ φόβον αὐτῶν μὴ
NAS: AND DO NOT FEAR THEIR INTIMIDATION, AND DO NOT BE TROUBLED,
KJV: of their terror, neither
INT: moreover [the] fear of them not

1 John 4:18 N-AMS
GRK: βάλλει τὸν φόβον ὅτι ὁ
NAS: love casts out fear, because fear
KJV: casteth out fear: because fear
INT: casts fear because the

Revelation 18:10 N-AMS
GRK: διὰ τὸν φόβον τοῦ βασανισμοῦ
NAS: because of the fear of her torment,
KJV: off for the fear of her torment,
INT: on account of the fear of the torment

Revelation 18:15 N-AMS
GRK: διὰ τὸν φόβον τοῦ βασανισμοῦ
NAS: because of the fear of her torment,
KJV: off for the fear of her torment,
INT: because of the fear of the torment

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page