φοβούμεναι
Englishman's Concordance
φοβούμεναι (phoboumenai) — 1 Occurrence

1 Peter 3:6 V-PPM/P-NFP
GRK: καὶ μὴ φοβούμεναι μηδεμίαν πτόησιν
NAS: without being frightened by any
KJV: are not afraid with any amazement.
INT: and not fearing not one consternation

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page