φοβοῦ
Englishman's Concordance
φοβοῦ (phobou) — 13 Occurrences

Mark 5:36 V-PMM/P-2S
GRK: ἀρχισυναγώγῳ Μὴ φοβοῦ μόνον πίστευε
NAS: to the synagogue official, Do not be afraid [any] [longer], only
KJV: Be not afraid, only believe.
INT: ruler of the synagogue Not fear only believe

Luke 1:13 V-PMM/P-2S
GRK: ἄγγελος Μὴ φοβοῦ Ζαχαρία διότι
NAS: said to him, Do not be afraid, Zacharias,
KJV: unto him, Fear not, Zacharias:
INT: angel not Fear Zechariah because

Luke 1:30 V-PMM/P-2S
GRK: αὐτῇ Μὴ φοβοῦ Μαριάμ εὗρες
NAS: said to her, Do not be afraid, Mary;
KJV: said unto her, Fear not, Mary:
INT: to her not Fear Mary you have found

Luke 5:10 V-PMM/P-2S
GRK: Ἰησοῦς Μὴ φοβοῦ ἀπὸ τοῦ
NAS: to Simon, Do not fear, from now
KJV: unto Simon, Fear not; from
INT: Jesus not Fear from

Luke 8:50 V-PMM/P-2S
GRK: αὐτῷ Μὴ φοβοῦ μόνον πίστευσον
NAS: [this], He answered him, Do not be afraid [any longer]; only
KJV: him, saying, Fear not: believe
INT: him not Fear only believe

Luke 12:32 V-PMM/P-2S
GRK: μὴ φοβοῦ τὸ μικρὸν
NAS: Do not be afraid, little flock,
KJV: Fear not, little
INT: Not fear little

John 12:15 V-PMM/P-2S
GRK: Μὴ φοβοῦ θυγάτηρ Σιών
NAS: FEAR NOT, DAUGHTER OF ZION;
KJV: Fear not, daughter
INT: not Fear daughter of Zion

Acts 18:9 V-PMM/P-2S
GRK: Παύλῳ Μὴ φοβοῦ ἀλλὰ λάλει
NAS: by a vision, Do not be afraid [any longer], but go on speaking
KJV: Be not afraid, but speak,
INT: to Paul not Fear but speak

Acts 27:24 V-PMM/P-2S
GRK: λέγων Μὴ φοβοῦ Παῦλε Καίσαρί
NAS: saying, 'Do not be afraid, Paul;
KJV: Saying, Fear not, Paul;
INT: saying not Fear Paul Ceasar

Romans 11:20 V-PMM/P-2S
GRK: φρόνει ἀλλὰ φοβοῦ
NAS: Do not be conceited, but fear;
KJV: highminded, but fear:
INT: be minded but fear

Romans 13:4 V-PMM/P-2S
GRK: κακὸν ποιῇς φοβοῦ οὐ γὰρ
NAS: is evil, be afraid; for it does not bear
KJV: that which is evil, be afraid; for
INT: evil you practice fear not indeed

Revelation 1:17 V-PMM/P-2S
GRK: λέγων Μὴ φοβοῦ ἐγώ εἰμι
NAS: on me, saying, Do not be afraid; I am
KJV: saying unto me, Fear not; I
INT: saying not Fear I am

Revelation 2:10 V-PMM/P-2S
GRK: μηδὲν φοβοῦ ἃ μέλλεις
NAS: Do not fear what you are about
KJV: Fear none of those things which
INT: Not at all fear the things which you are about

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page