φοβούμενος
Englishman's Concordance
φοβούμενος (phoboumenos) — 6 Occurrences

Luke 18:2 V-PPM/P-NMS
GRK: θεὸν μὴ φοβούμενος καὶ ἄνθρωπον
NAS: was a judge who did not fear God
KJV: a judge, which feared not God,
INT: God not fearing and man

Acts 10:2 V-PPM/P-NMS
GRK: εὐσεβὴς καὶ φοβούμενος τὸν θεὸν
NAS: a devout man and one who feared God
KJV: [man], and one that feared God
INT: devout and fearing God

Acts 10:22 V-PPM/P-NMS
GRK: δίκαιος καὶ φοβούμενος τὸν θεὸν
KJV: man, and one that feareth God, and
INT: righteous and fearing God

Acts 10:35 V-PPM/P-NMS
GRK: ἔθνει ὁ φοβούμενος αὐτὸν καὶ
NAS: nation the man who fears Him and does
KJV: every nation he that feareth him, and
INT: nation he that fears him and

Galatians 2:12 V-PPM/P-NMS
GRK: ἀφώριζεν ἑαυτόν φοβούμενος τοὺς ἐκ
NAS: aloof, fearing the party of the circumcision.
KJV: himself, fearing them which were of
INT: was separating himself being afraid of those of

1 John 4:18 V-PPM/P-NMS
GRK: ὁ δὲ φοβούμενος οὐ τετελείωται
NAS: punishment, and the one who fears is not perfected
KJV: torment. He that feareth is not
INT: he who moreover fears not has been made perfect

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page