φόβῳ
Englishman's Concordance
φόβῳ (phobō) — 10 Occurrences

Luke 8:37 N-DMS
GRK: αὐτῶν ὅτι φόβῳ μεγάλῳ συνείχοντο
NAS: with great fear; and He got
KJV: with great fear: and
INT: them for with fear great they were seized

Acts 9:31 N-DMS
GRK: πορευομένη τῷ φόβῳ τοῦ κυρίου
NAS: up; and going on in the fear of the Lord
KJV: walking in the fear of the Lord,
INT: going on in the fear of the Lord

1 Corinthians 2:3 N-DMS
GRK: καὶ ἐν φόβῳ καὶ ἐν
NAS: I was with you in weakness and in fear and in much
KJV: and in fear, and in
INT: and in fear and in

2 Corinthians 7:1 N-DMS
GRK: ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ θεοῦ
NAS: holiness in the fear of God.
KJV: holiness in the fear of God.
INT: holiness in fear of God

Ephesians 5:21 N-DMS
GRK: ἀλλήλοις ἐν φόβῳ Χριστοῦ
NAS: to one another in the fear of Christ.
KJV: one to another in the fear of God.
INT: to one another in [the] fear of Christ

Hebrews 2:15 N-DMS
GRK: τούτους ὅσοι φόβῳ θανάτου διὰ
NAS: those who through fear of death
KJV: who through fear of death were
INT: those whoever by fear of death through

1 Peter 1:17 N-DMS
GRK: ἔργον ἐν φόβῳ τὸν τῆς
NAS: conduct yourselves in fear during the time
KJV: sojourning [here] in fear:
INT: work in fear of the

1 Peter 2:18 N-DMS
GRK: ἐν παντὶ φόβῳ τοῖς δεσπόταις
NAS: with all respect, not only
KJV: with all fear; not only
INT: with all fear to masters

1 Peter 3:2 N-DMS
GRK: τὴν ἐν φόβῳ ἁγνὴν ἀναστροφὴν
NAS: your chaste and respectful behavior.
KJV: conversation [coupled] with fear.
INT: the in fear pure conduct

Jude 1:23 N-DMS
GRK: ἐλεᾶτε ἐν φόβῳ μισοῦντες καὶ
NAS: have mercy with fear, hating
KJV: save with fear, pulling [them] out of
INT: have mercy with fear hating even

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page