ἐφοβήθη
Englishman's Concordance
ἐφοβήθη (ephobēthē) — 5 Occurrences

Matthew 2:22 V-AIP-3S
GRK: αὐτοῦ Ἡρῴδου ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν
NAS: Herod, he was afraid to go
KJV: Herod, he was afraid to go
INT: of him Herod he was afraid there to go

Matthew 14:5 V-AIP-3S
GRK: αὐτὸν ἀποκτεῖναι ἐφοβήθη τὸν ὄχλον
NAS: to put him to death, he feared the crowd,
KJV: to death, he feared the multitude,
INT: him to kill he feared the multitude

Matthew 14:30 V-AIP-3S
GRK: ἄνεμον ἰσχυρὸν ἐφοβήθη καὶ ἀρξάμενος
NAS: the wind, he became frightened, and beginning
KJV: boisterous, he was afraid; and
INT: wind boisterous he was afraid and having begun

John 19:8 V-AIP-3S
GRK: λόγον μᾶλλον ἐφοβήθη
NAS: statement, he was [even] more afraid;
KJV: he was the more afraid;
INT: word [the] more he was afraid

Acts 22:29 V-AIP-3S
GRK: χιλίαρχος δὲ ἐφοβήθη ἐπιγνοὺς ὅτι
NAS: also was afraid when he found
KJV: also was afraid, after he knew
INT: chief captain also was afraid having ascertained that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page