μοιχαλὶς
Englishman's Concordance
μοιχαλὶς (moichalis) — 3 Occurrences

Matthew 12:39 N-NFS
GRK: πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ
NAS: to them, An evil and adulterous generation
KJV: and adulterous generation
INT: evil and adulterous a sign seeks for

Matthew 16:4 N-NFS
GRK: πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ
NAS: An evil and adulterous generation
KJV: and adulterous generation
INT: evil and adulterous a sign seeks

Romans 7:3 N-NFS
GRK: τοῦ ἀνδρὸς μοιχαλὶς χρηματίσει ἐὰν
NAS: she shall be called an adulteress; but if
KJV: she shall be called an adulteress: but
INT: the husband an adulteress she will be called if

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page