3428. μοιχαλίς (moichalis)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3428. μοιχαλίς (moichalis) — 7 Occurrences

Matthew 12:39 N-NFS
GRK: πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ
NAS: to them, An evil and adulterous generation
KJV: and adulterous generation
INT: evil and adulterous a sign seeks for

Matthew 16:4 N-NFS
GRK: πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ
NAS: An evil and adulterous generation
KJV: and adulterous generation
INT: evil and adulterous a sign seeks

Mark 8:38 N-DFS
GRK: ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ
NAS: in this adulterous and sinful
KJV: in this adulterous and sinful
INT: this adulterous and sinful

Romans 7:3 N-NFS
GRK: τοῦ ἀνδρὸς μοιχαλὶς χρηματίσει ἐὰν
NAS: she shall be called an adulteress; but if
KJV: she shall be called an adulteress: but
INT: the husband an adulteress she will be called if

Romans 7:3 N-AFS
GRK: εἶναι αὐτὴν μοιχαλίδα γενομένην ἀνδρὶ
NAS: from the law, so that she is not an adulteress though she is joined
KJV: no adulteress, though she be married
INT: so as to be she an adulteress having become to man

James 4:4 N-VFP
GRK: μοιχαλίδες οὐκ οἴδατε
NAS: You adulteresses, do you not know
KJV: and adulteresses, know ye
INT: adultresses not know you

2 Peter 2:14 N-GFS
GRK: ἔχοντες μεστοὺς μοιχαλίδος καὶ ἀκαταπαύστους
NAS: full of adultery that never cease
KJV: full of adultery, and
INT: having full of an adulteress and that cease not

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page