3595. ὁδηγός (hodégos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3595. ὁδηγός (hodégos) — 5 Occurrences

Matthew 15:14 N-NMP
GRK: τυφλοί εἰσιν ὁδηγοί τυφλῶν τυφλὸς
NAS: they are blind guides of the blind.
KJV: blind leaders of the blind.
INT: blind they are guides blind Blind

Matthew 23:16 N-VMP
GRK: Οὐαὶ ὑμῖν ὁδηγοὶ τυφλοὶ οἱ
NAS: to you, blind guides, who say,
KJV: [ye] blind guides, which
INT: Woe to you guides blind who

Matthew 23:24 N-VMP
GRK: ὁδηγοὶ τυφλοί οἱ
NAS: You blind guides, who strain
KJV: [Ye] blind guides, which strain at
INT: Guides blind those who

Acts 1:16 N-GMS
GRK: τοῦ γενομένου ὁδηγοῦ τοῖς συλλαβοῦσιν
NAS: who became a guide to those
KJV: was guide to them that took
INT: having become guide to the [ones] having arrested

Romans 2:19 N-AMS
GRK: τε σεαυτὸν ὁδηγὸν εἶναι τυφλῶν
NAS: that you yourself are a guide to the blind,
KJV: art a guide of the blind,
INT: moreover you yourself a guide are named of [the] blind

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page