363. ἀναμιμνήσκω (anamimnéskó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 363. ἀναμιμνήσκω (anamimnéskó) — 6 Occurrences

Mark 11:21 V-APP-NMS
GRK: καὶ ἀναμνησθεὶς ὁ Πέτρος
NAS: Being reminded, Peter said
KJV: Peter calling to remembrance saith
INT: And having remembered Peter

Mark 14:72 V-AIP-3S
GRK: ἐφώνησεν καὶ ἀνεμνήσθη ὁ Πέτρος
NAS: And Peter remembered how
KJV: And Peter called to mind the word that
INT: crowed And remembered Peter

1 Corinthians 4:17 V-FIA-3S
GRK: ὃς ὑμᾶς ἀναμνήσει τὰς ὁδούς
NAS: in the Lord, and he will remind you of my ways
KJV: you into remembrance of my
INT: who you will remind of the ways

2 Corinthians 7:15 V-PPM-GMS
GRK: ὑμᾶς ἐστὶν ἀναμιμνησκομένου τὴν πάντων
NAS: toward you, as he remembers the obedience
KJV: you, whilst he remembereth the obedience
INT: you are remembering the of all

2 Timothy 1:6 V-PIA-1S
GRK: ἣν αἰτίαν ἀναμιμνήσκω σε ἀναζωπυρεῖν
NAS: reason I remind you to kindle afresh
KJV: thee in remembrance that thou stir up
INT: which cause I remind you to kindle up

Hebrews 10:32 V-PMM-2P
GRK: Ἀναμιμνήσκεσθε δὲ τὰς
NAS: But remember the former days,
KJV: But call to remembrance the former
INT: remember moreover the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page