3697. ὁποῖος (hopoios)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3697. ὁποῖος (hopoios) — 5 Occurrences

Acts 26:29 Adj-NNS
GRK: γενέσθαι τοιούτους ὁποῖος καὶ ἐγώ
KJV: altogether such as I am, except
INT: should become such as also I

1 Corinthians 3:13 Adj-NNS
GRK: τὸ ἔργον ὁποῖόν ἐστιν τὸ
NAS: will test the quality of each man's
KJV: every man's work of what sort it is.
INT: the work what sort it is the

Galatians 2:6 Adj-NMP
GRK: εἶναί τι ὁποῖοί ποτε ἦσαν
NAS: reputation (what they were makes
KJV: somewhat, (whatsoever they were,
INT: to be something what kind formerly they were

1 Thessalonians 1:9 Adj-AFS
GRK: ἡμῶν ἀπαγγέλλουσιν ὁποίαν εἴσοδον ἔσχομεν
NAS: about us what kind of a reception
KJV: us what manner of entering in
INT: us report what reception we have

James 1:24 Adj-NNS
GRK: εὐθέως ἐπελάθετο ὁποῖος ἦν
NAS: forgotten what kind of person he was.
KJV: forgetteth what manner of man he was.
INT: immediately forgot what like he was

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page