3976. πέδη (pedé)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3976. πέδη (pedé) — 3 Occurrences

Mark 5:4 N-DFP
GRK: αὐτὸν πολλάκις πέδαις καὶ ἁλύσεσιν
NAS: been bound with shackles and chains,
KJV: bound with fetters and
INT: he often with shackles and chains

Mark 5:4 N-AFP
GRK: καὶ τὰς πέδας συντετρίφθαι καὶ
NAS: had been torn apart by him and the shackles broken in pieces,
KJV: and the fetters broken in pieces:
INT: and the shackles had been shattered and

Luke 8:29 N-DFP
GRK: ἁλύσεσιν καὶ πέδαις φυλασσόμενος καὶ
NAS: with chains and shackles and kept under guard,
KJV: and in fetters; and
INT: with chains and shackles being kept and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page