4022. περιέρχομαι (perierchomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4022. περιέρχομαι (perierchomai) — 3 Occurrences

Acts 19:13 V-PPM/P-GMP
GRK: καὶ τῶν περιερχομένων Ἰουδαίων ἐξορκιστῶν
NAS: exorcists, who went from place to place, attempted
KJV: of the vagabond Jews,
INT: also the itinerant Jews exorcists

1 Timothy 5:13 V-PPM/P-NFP
GRK: ἀργαὶ μανθάνουσιν περιερχόμεναι τὰς οἰκίας
NAS: [to be] idle, as they go around from house to house;
KJV: [to be] idle, wandering about from house to house;
INT: [to be] idle they learn going about to the houses

Hebrews 11:37 V-AIA-3P
GRK: μαχαίρης ἀπέθανον περιῆλθον ἐν μηλωταῖς
NAS: with the sword; they went about in sheepskins,
KJV: the sword: they wandered about in
INT: of [the] sword they died they wandered in sheepskins

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page