περιβλεψάμενος
Englishman's Concordance
περιβλεψάμενος (periblepsamenos) — 5 Occurrences

Mark 3:5 V-APM-NMS
GRK: καὶ περιβλεψάμενος αὐτοὺς μετ'
NAS: After looking around at them with anger,
KJV: And when he had looked round about on them
INT: And having looked around on them with

Mark 3:34 V-APM-NMS
GRK: καὶ περιβλεψάμενος τοὺς περὶ
NAS: Looking about at those
KJV: And he looked round about
INT: And having looked around on those who around

Mark 10:23 V-APM-NMS
GRK: Καὶ περιβλεψάμενος ὁ Ἰησοῦς
NAS: And Jesus, looking around, said
KJV: Jesus looked round about, and saith
INT: And having looked around Jesus

Mark 11:11 V-APM-NMS
GRK: ἱερόν καὶ περιβλεψάμενος πάντα ὀψίας
NAS: [and came] into the temple; and after looking around at everything,
KJV: and when he had looked round about upon all things,
INT: temple and having looked around on all things late

Luke 6:10 V-APM-NMS
GRK: καὶ περιβλεψάμενος πάντας αὐτοὺς
NAS: After looking around at them all,
KJV: And looking round about upon them
INT: And having looked around on all them

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page