περιβεβλημένον
Englishman's Concordance
περιβεβλημένον (peribeblēmenon) — 2 Occurrences

Mark 16:5 V-RPM/P-AMS
GRK: τοῖς δεξιοῖς περιβεβλημένον στολὴν λευκήν
NAS: at the right, wearing a white
KJV: the right side, clothed in a long white
INT: the right clothed with a robe white

Revelation 10:1 V-RPM/P-AMS
GRK: τοῦ οὐρανοῦ περιβεβλημένον νεφέλην καὶ
NAS: out of heaven, clothed with a cloud;
KJV: from heaven, clothed with a cloud: and
INT: heaven clothed with a cloud and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page