περιέβαλον
Englishman's Concordance
περιέβαλον (periebalon) — 1 Occurrence

John 19:2 V-AIA-3P
GRK: ἱμάτιον πορφυροῦν περιέβαλον αὐτόν
KJV: head, and they put on him a purple
INT: a robe purple cast around him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page