περιβεβλημένη
Englishman's Concordance
περιβεβλημένη (peribeblēmenē) — 3 Occurrences

Revelation 12:1 V-RPM/P-NFS
GRK: οὐρανῷ γυνὴ περιβεβλημένη τὸν ἥλιον
NAS: a woman clothed with the sun,
KJV: a woman clothed with the sun,
INT: heaven a woman clothed with the sun

Revelation 17:4 V-RPM/P-NFS
GRK: γυνὴ ἦν περιβεβλημένη πορφυροῦν καὶ
NAS: The woman was clothed in purple
KJV: the woman was arrayed in purple and
INT: woman was clothed in purple and

Revelation 18:16 V-RPM/P-NFS
GRK: μεγάλη ἡ περιβεβλημένη βύσσινον καὶ
NAS: city, she who was clothed in fine linen
KJV: city, that was clothed in fine linen,
INT: great which [was] clothed with fine linen and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page