περιβεβλημένους
Englishman's Concordance
περιβεβλημένους (peribeblēmenous) — 2 Occurrences

Revelation 4:4 V-RPM/P-AMP
GRK: πρεσβυτέρους καθημένους περιβεβλημένους ἐν ἱματίοις
NAS: sitting, clothed in white
KJV: elders sitting, clothed in white
INT: elders sitting clothed in garments

Revelation 7:9 V-RPM/P-AMP
GRK: τοῦ ἀρνίου περιβεβλημένους στολὰς λευκάς
NAS: the Lamb, clothed in white
KJV: the Lamb, clothed with white
INT: the Lamb clothed with robes white

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page