4028. περικαλύπτω (perikaluptó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4028. περικαλύπτω (perikaluptó) — 3 Occurrences

Mark 14:65 V-PNA
GRK: αὐτῷ καὶ περικαλύπτειν αὐτοῦ τὸ
NAS: to spit at Him, and to blindfold Him, and to beat Him with their fists,
KJV: on him, and to cover his face,
INT: him and to cover up of him the

Luke 22:64 V-APA-NMP
GRK: καὶ περικαλύψαντες αὐτὸν ἔτυπτον
NAS: and they blindfolded Him and were asking
KJV: And when they had blindfolded him,
INT: and having concealed up him they were striking

Hebrews 9:4 V-RPM/P-AFS
GRK: τῆς διαθήκης περικεκαλυμμένην πάντοθεν χρυσίῳ
NAS: of the covenant covered on all sides
KJV: of the covenant overlaid round about
INT: of the covenant having been covered around in every part with gold

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page