414. ἀνεκτότερος (anektoteros)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 414. ἀνεκτότερος (anektoteros) — 6 Occurrences

Matthew 10:15 Adj-NNS-C
GRK: λέγω ὑμῖν ἀνεκτότερον ἔσται γῇ
NAS: I say to you, it will be more tolerable for [the] land
KJV: It shall be more tolerable for the land
INT: I say to you More tolerable it will be for [the] land

Matthew 11:22 Adj-NNS-C
GRK: καὶ Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν
NAS: I say to you, it will be more tolerable for Tyre
KJV: It shall be more tolerable for Tyre
INT: and Sidon more tolerable will it be in

Matthew 11:24 Adj-NNS-C
GRK: γῇ Σοδόμων ἀνεκτότερον ἔσται ἐν
NAS: I say to you that it will be more tolerable for the land
KJV: it shall be more tolerable for the land
INT: for [the] land of Sodom more tolerable will it be in

Mark 6:11 Adj-NNS
GRK: λέγω ὑμῖν ἀνεκτοτερον ἔσται Σοδόμοις
KJV: It shall be more tolerable for Sodom
INT: I say to you more tolerable it will be for Sodom

Luke 10:12 Adj-NNS-C
GRK: ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀνεκτότερον ἔσται ἢ
NAS: I say to you, it will be more tolerable in that day
KJV: it shall be more tolerable in
INT: day that more tolerable it will be than

Luke 10:14 Adj-NNS-C
GRK: καὶ Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν
NAS: But it will be more tolerable for Tyre
KJV: it shall be more tolerable for Tyre
INT: and Sidon more tolerable will it be in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page